58 624 98 72 | 22 848 08 46 | 12 684 35 83 | 83 411 10 47

Gdy sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką…

Sąd wyda postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką, jeśli zaistnieją, ku temu przesłanki negatywne wymienione w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Do takich przesłanek zaliczamy winę umyślną lub rażące niedbalstwo albo, gdy sąd stwierdzi brak przesłanki pozytywnej, czyli brak stanu niewypłacalności. Mimo zaistnienia przesłanek negatywnych, które co do zasady nie mogą zostać podważone sąd może jednak przeprowadzić postępowanie upadłościowe, jeżeli dojdzie do wniosku, że jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Jeśli jednak sąd podejmie decyzję o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką to nie przekreśla to jeszcze całkowicie szansy dłużnika na oddłużenie w ramach instytucji, jaką jest upadłość. Na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumencie przysługuje dłużnikowi zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu drugiej instancji, za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał skarżone postanowienie.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni i jego bieg rozpoczyna się po ogłoszeniu postanowienia, chyba, że zostało ono wydane na posiedzeniu niejawnym to bieg terminu rozpocznie się od dnia doręczenia postanowienia. Dłużnik ma również prawo w terminie 7 dniu od daty ogłoszenia postanowienia wystąpić do sądu z wnioskiem o uzasadnienie postanowienia o oddaleniu wniosku. W takim przypadku termin do wniesienia zażalenia będzie wynosił 7 dni i będzie liczony od dnia doręczania dłużnikowi postanowienia wraz z uzasadnienie. Należy również pamiętać, że zażalenie podlega opłacie sądowej w wysokości 200 zł, którą wnosi się do sądu rejonowego.

Sąd Okręgowy rozpatrując zażalenie nie może zmienić zaskarżonego postanowienia i orzec o upadłości konsumenckiej dłużnika. Jeśli jednak sąd drugiej instancji uzna zażalenie za zasadne to może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia do sądu rejonowego i jednocześnie udzielić wskazówek, co do dalszego procedowania. Oczywiście sąd okręgowy może również stwierdzić niezasadność zażalenia i je odrzucić.

W związku z powyższym wydanie przez sąd postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłość konsumenckiej nie zamyka dłużnikowi możliwości uzyskania oddłużenia. Należy jednak pamiętać o terminach do złożenia zażalenia na oddalenie wniosku i o uiszczeniu opłaty sądowej.

wróć do strony głównej