83 411 10 47

Czy mam szansę na upadłość konsumencką?

Niewypłacalni klienci Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, rozważający możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką, często zwracają się do doradców o ocenę ich szans na ogłoszenie upadłości. Zazwyczaj udzielenie jednoznacznej odpowiedzi jest trudne. Dlaczego?

Przepisy regulujące kwestię upadłości konsumenckiej wskazują jedynie, że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Nie ma zatem zamkniętego katalogu przypadków, w których sądy zawsze ogłaszają upadłość, a w których nie. Każda sprawa wymaga indywidualnego zbadania i oceny przez sąd. Praktyka pokazuje, że jeśli stan niewypłacalności dłużnika jest wynikiem niezależnych od niego okoliczności (np. niezawinionej utraty pracy, choroby, kalectwa) sądy zazwyczaj nie mają wątpliwości, co do ogłoszenia upadłości w takich przypadkach.

Zdarza się jednak, że niewypłacalność jest wynikiem szeregu różnych okoliczności, które trudno jednoznacznie ocenić, jako niezależne, czy zależne od dłużnika. W takich sytuacjach warto pamiętać, że prawo upadłościowe zakłada możliwość przeprowadzenia postępowania upadłościowego wobec dłużnika, który doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, jeśli przeprowadzenie takiego postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Pojęcie względów słuszności i względów humanitarnych nie zostało zdefiniowane w ustawie. W postanowieniu Sądu Okręgowego w Częstochowie V Wydział Gospodarczy z dnia 15 lipca 2016 r., sygn. akt V Gz 123/16 możemy przeczytać (odnośnie względów słuszności i względy humanitarne): „Są to tzw. klauzule generalne, pojęcia wartościujące, które dają sądowi pewną swobodę decyzyjną i odwołują się do wartości pozaprawnych. (…) Względy słuszności odnoszą się do podstawowych norm moralnych i dobrych obyczajów. Sąd bada zasadność działania dłużnika, biorąc pod uwagę warunki, w jakich przyszło mu działać. Natomiast względy humanitarne dotyczą okoliczności dotyczących osoby dłużnika”. Jako przykład względów humanitarnych sąd wskazuję np. wysoki poziom biedy dłużnika lub podeszły wiek.

 

wróć do strony głównej