83 411 10 47

Udzielamy porad prawnych i finansowych dla osób nadmiernie zadłużonych. Specjalizujemy się w upadłości konsumenckiej.

Wypełnij fomularz. Odezwiemy się możliwie szybko.

  Wybierz formę kontaktu:

  Strona główna

  Kim jesteśmy

  Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej został uruchomiony w 2011 r. przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – organizację pożytku publicznego. Ośrodek udziela pomocy w zakresie doradztwa finansowego i prawnego oraz poradnictwa konsumenckiego. Specjalizuje się w upadłości konsumenckiej.  

  Dlaczego my?

  Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc dla osób niewypłacalnych. Udzielamy porad na wszystkich etapach postępowania upadłościowego oraz świadczymy usługi sporządzenia dokumentacji, w szczególności wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną dotyczącą rynku usług finansowo-prawnych.

  Odpłatność: Jesteśmy Stowarzyszeniem, dla którego nie zysk ale misja jest celem działania, dlatego ceny oferowanych przez nas usług są bardzo konkurencyjne na rynku. W celu uzyskania szczegółowej informacji o wysokości opłaty zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej.

  Sporządziliśmy blisko 400 wniosków, które w zdecydowanej większości zakończyły się postanowieniem o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

  Dla kogo upadłość konsumencka?

  względy humanitarne

  Gdy zadłużony jest w tragicznej sytuacji życiowej, do której zalicza się m.in. wysoki poziom biedy, podeszły wiek, przewlekłą, ciężką chorobę umożliwiającą dalszą pracę;

  niezależna przyczyna

  Gdy zadłużenie powstało z niezależnych przyczyn: np. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, zwolnienia z pracy, utraty lub znacznego zmniejszenia się dochodów;

  brak majątku

  Upadłość konsumencka dostępna teraz dla osób nie posiadających żadnego majątku – mieszkania, samochodu, działki, innej nieruchomości;

  i dla pozostałych zadłużonych

  na mocy nowych przepisów, upadłość będzie możliwa, jednak sąd zastosuje plan spłaty wierzycieli od 3 do 7 lat.

  Najczęstsze pytania dot. upadłości konsumenckiej

  Na mocy nowelizacji przepisów wygasa przepis art. 491 p.4 prawa upadłościowego i sąd stracił uprawnienie do oddalenia wniosku z powodu doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, braku przesłanek humanitarnych czy słusznościowych.

  Także nie może oddalić wniosku byłego przedsiębiorcy za brak w terminie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości swojego przedsiębiorstwa. Obecnie jeśli wniosek będzie sporządzony rzetelnie, to sąd ogłosi upadłość dłużnika.

  Sąd będzie mógł jednak umorzyć postępowanie upadłościowe, jeżeli:

  • dane podane we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne,
  • upadły nie wskaże lub nie wyda całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków. 

  Od tego jakie były podstawy wystąpienia niewypłacalności i jak to jak zakwalifikuje sąd – będzie zależało, na jaki okres będzie ustalony plan spłaty:

  • długi bez winy zadłużonego – do 3 lat,
  • doprowadzenie do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa – do 7 lat,
  • doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne jego zwiększenie w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań – odmowa planu spłaty

  Syndyk obecnie będzie samodzielnie podejmował decyzje, jaki jest najkorzystniejszy sposób na likwidację majątku dłużnika umożliwiający zaspokojenie wierzycieli. Dopiero, kiedy wartość składnika majątku będzie przekraczała pięciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw syndyk będzie musiał zawiadomić o tym wierzycieli i sąd. Oznacza to w praktyce, że syndyk nie musi zajmować składników majątkowych o niskiej wartości.

  Na mocy obecnych przepisów to nie dłużnik a syndyk sporządza wniosek o umorzenie zobowiązań bez planu spłaty, bądź ewentualnie wniosek o ustalenie planu spłaty. Syndyk po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli i po likwidacji majątku upadłego będzie składał do sądu wniosek o plan spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem. Co ważne syndyk będzie również przedkładał do sądu sporządzone na piśmie swoje stanowisko o przyczynach powstania stanu niewypłacalności dłużnika.

  Nowelizacja prawa upadłościowego wprowadza możliwość złożenia skargi na czynności syndyka do sądu upadłościowego podobnie jak teraz można złożyć skargę na czynności komornika sądowego. Skargę może złożyć zarówno dłużnik, wierzyciel jak również osoba trzecia, której interesy zostały naruszone w wyniku dokonania przez syndyka jakiejś czynności jak również wtedy, kiedy syndyk zaniechał wykonania czynności.

  Upadłość konsumencka jest dostępna zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących nigdy działalności gospodarczej, jak również dla byłych przedsiębiorców. Wystarczy, że w dniu składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostaniecie Państwo wykreśleni z ewidencji działalności gospodarczej.

  Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dalsze postępowanie upadłościowe prowadzi wyznaczony przez sąd syndyk. Syndyk kontaktuje się z upadłym, sporządza spis inwentarza oraz plan likwidacyjny, a następnie likwiduje majątek, analizuje przekazywane zgłoszenia wierzytelności i na ich podstawie sporządza listę wierzytelności.

  Syndyk po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli i po likwidacji majątku upadłego, w praktyce trwa to ok. 1 roku, składa do sądu wniosek o plan spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem.

  Postępowanie upadłościowe może zakończyć się też wydaniem przez sąd postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty, jeśli sytuacja materialna i osobista upadłego jest tak ciężka, iż jest oczywistym, iż nie jest on w wstanie regulować żadnych zobowiązań.

  W trakcie trwania postępowania upadłościowego syndyk dokonuje likwidacji majątku upadłego m.in. poprzez sprzedaż należących do upadłego ruchomości czy też nieruchomości jak również dokonuje potrącenia wynagrodzenia bądź renty lub emerytury w takich granicach, w jakich potraceń takich dokonywał dotychczas komornik. Warto pamiętać, że kwotą wolną od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę jest zawsze kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasada ta znajduje zastosowanie zarówno jeśli jesteście Państwo zatrudnieni na umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną. Należy przy tym mieć na uwadze, że zwrot z podatku wchodzi w całości do masy upadłości.

  Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi np. lokal mieszkalny, można wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamieszkiwanie w lokalu do czasu jego sprzedania przez syndyka. Dodatkowo, upadły ma prawo złożyć wniosek o wydzielenie kwoty z ceny uzyskanej ze sprzedaży mieszkania na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na okres do 24 miesięcy.

  Upadłość konsumencką sąd upadłościowy ogłasza na wniosek upadłego – koszt wniosku 30 zł. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, należy go uzasadnić oraz załączyć odpowiednie dowody. We wniosku należy również wskazać posiadany majątek, w tym majątek, który pozostaje przykładowo we współwłasności majątkowej małżeńskiej. Po otrzymaniu wniosku sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz wyznacza syndyka.

  Czas trwania postępowania upadłościowego zależy w dużej mierze od tego jaki majątek posiada upadły. Przy założeniu, że upadły nie posiada żadnego majątku do spieniężenia, postępowanie jest gotowe do zakończenia niedługo po sporządzeniu listy wierzytelności, co w rezultacie pozwala na jego zakończenie w terminie do 12 miesięcy. W razie, gdy do masy upadłości wchodzą ruchomości (np. samochód) bądź nieruchomość, czas trwania postępowania może wydłużyć się. Po zakończeniu misji syndyka sąd decyduje o planie spłat.

  Od tego jakie były podstawy wystąpienia niewypłacalności i jak to jak zakwalifikuje sąd – będzie zależało, na jaki okres będzie ustalony plan spłaty:

  • długi bez winy zadłużonego – do 3 lat,
  • doprowadzenie do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa – do 7 lat.

  Prowadzenie postępowania upadłościowego generuje pewne koszty. Przykładowo, syndyk musi zakupić znaczki pocztowe w celu wysłania zawiadomień do wierzycieli o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W sytuacji gdy upadłego nie stać na pokrycie tych kosztów, zostaną one tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa.

  Zasadą jest, że majątek wspólny małżonków wchodzi w całości do masy upadłości tego z małżonków, który pierwszy ogłosił upadłość konsumencką. W takim wypadku drugi małżonek (ewentualnie działający w jego imieniu syndyk) może złożyć zgłoszenie wierzytelności, w którym wskaże należny mu udział w majątku wspólnym. Jeśli jesteście Państwo małżeństwem i zaciągnęliście solidarnie zobowiązanie np. z tytułu kredytów, zawsze rekomenduję złożenie wniosku o upadłość konsumencką przez oboje małżonków. Praktyką jest w takim wypadku wyznaczanie przez sąd jednego syndyka i połączenie obu postępowań do wspólnego rozpoznania.

  Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na górze strony głównej lub do przejścia do zakładki Kontakt, gdzie mogą Państwo znaleźć kontakt telefoniczny oraz mailowy do ośrodka przypisanego do Państwa województwa.

  Rekomendacje

  Kontakt

  Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej

  ul. Francuska 136,
  21-500 Biała Podlaska
  tel.: 83 411 10 47

  odfik-bialapodlaska@skef.pl

  ODFiK w Białej Podlaskiej czynny:
  poniedziałek, wtorek, czwartek:
  8:00-16:00,

  środa:
  9:00-17:00.

  Zapraszamy. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu porady.

  A może ktoś z Twojej rodziny potrzebuje pomocy?

  Przekaż adres tej strony: pogotowiedlazadluzonych.pl swoim bliskim i pomóż im wyjść z długów.

  O STOWARZYSZENIU

  Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej powstało z przekonania o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych. Edukujemy najmłodszych, inicjujemy i organizujemy różne form pomocy na rzecz instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych oraz instytucji, których celem jest krzewienie edukacji finansowej.

  OBSERWUJ NAS