58 624 98 72 | 22 848 08 46 | 12 684 35 83 | 83 411 10 47

Udzielamy bezpłatnych porad prawnych i finansowych dla osób nadmiernie zadłużonych. Specjalizujemy się w upadłości konsumenckiej.

Wypełnij fomularz. Odezwiemy się możliwie szybko.

Wybierz formę kontaktu:

Strona główna

Kim jesteśmy

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie i Białej Podlaskiej zostały utworzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – organizację pożytku publicznego. Ośrodki udzielają bezpłatnej, poufnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego, prawnego i doradztwa konsumenckiego.

 

Dlaczego my?

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzone przez Stowarzyszenie funkcjonują już ponad 25 lat. Specjalizujemy się w udzielaniu wsparcia osobom niewypłacalnym w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Udzielamy, jako stowarzyszenie non-profit, pomocy całkowicie bezpłatnie! Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną na rynku usług prawno-finansowych.

Do listopada 2019 r. sporządziliśmy łącznie 328 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które w zdecydowanej większości zakończyły się postanowieniem o upadłości. Corocznie z naszych Ośrodków korzysta blisko 2 tys. osób. 

Dla kogo?

brak majątku

Upadłość konsumencka jest dostępna dla osób nie posiadających żadnego majątku – mieszkania, samochodu, działki, innej nieruchomości;

byli przedsiębiorcy

Z upadłości konsumenckiej mogą korzystać byli przedsiębiorcy, wystarczy, że przy składaniu wniosku działalność jest wykreślona z ewidencji CEIDG;

względy humanitarne

Gdy zadłużony jest w tragicznej sytuacji życiowej, do której zalicza się m.in. wysoki poziom biedy, podeszły wiek, przewlekłą, ciężką chorobę umożliwiającą dalszą pracę;

niezależna przyczyna

Gdy zadłużenie powstało z niezależnych przyczyn: np. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, zwolnienie z pracy, utratę lub znaczne zmniejszenie się dochodów;

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest dostępna zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących nigdy działalności gospodarczej, jak również dla byłych przedsiębiorców. Wystarczy, że w dniu składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostaniecie Państwo wykreśleni z ewidencji działalności gospodarczej.

Po pomyślnym wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dalsze postępowanie upadłościowe prowadzi wyznaczony przez sąd syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. Syndyk kontaktuje się z upadłym, sporządza spis inwentarza oraz plan likwidacyjny, a następnie likwiduje majątek, analizuje przekazywane zgłoszenia wierzytelności i na ich podstawie sporządza listę wierzytelności.

Upadłość konsumencka kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o ustaleniu planu spłaty. Sąd, biorąc pod uwagę sytuację osobistą upadłego, może postanowić, że upadły będzie zobowiązany spłacać co miesiąc przez maksymalnie 36 miesięcy, określoną kwotę pieniężną na rzecz wierzycieli. Postępowanie upadłościowe może również zakończyć się wydaniem przez sąd postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty jeśli sytuacja materialna i osobista upadłego jest tak ciężka, iż jest oczywistym iż nie jest on w wstanie regulować żadnych zobowiązań.

W trakcie trwania postępowania upadłościowego syndyk dokonuje likwidacji majątku upadłego m.in. poprzez sprzedaż należących do upadłego ruchomości czy też nieruchomości jak również dokonuje potrącenia wynagrodzenia bądź renty lub emerytury w takich granicach, w jakich potraceń takich dokonywał dotychczas komornik. Warto pamiętać, że kwotą wolną od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę jest zawsze kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasada ta znajduje zastosowanie zarówno jeśli jesteście Państwo zatrudnieni na umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną. Należy przy tym mieć na uwadze, że zwrot z podatku wchodzi w całości do masy upadłości.

Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi np. lokal mieszkalny, możecie Państwo wystąpić do sędziego – komisarza z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamieszkiwanie w lokalu do czasu jego sprzedania przez syndyka. Dodatkowo, macie Państwo prawo złożyć wniosek o wydzielenie kwoty z ceny uzyskanej ze sprzedaży mieszkania na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na okres nawet 24 miesięcy.

Upadłość konsumencką sąd upadłościowy ogłasza na wniosek upadłego (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej). Wniosek składa się na urzędowym formularzu, należy go uzasadnić oraz załączyć odpowiednie dowody. We wniosku należy również wskazać posiadanych majątek, w tym majątek który pozostaje przykładowo we współwłasności majątkowej małżeńskiej. Po otrzymaniu wniosku sąd upadłościowy najczęściej wyznacza rozprawę, a po niej wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz wyznacza sędziego-komisarza do prowadzenia postępowania oraz syndyka albo oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jeżeli nie zachodzą przesłanki do jej ogłoszenia.

Czas trwania postępowania upadłościowego zależy w dużej mierze od tego jaki majątek posiada upadły. Przy założeniu, że upadły nie posiada żadnego majątku do spieniężenia, postępowanie jest gotowe do zakończenia niedługo po sporządzeniu listy wierzytelności, co w rezultacie pozwala na jego zakończeniu po około sześciu miesiącach postępowania. W razie gdy do masy upadłości wchodzą ruchomości (np. samochód) bądź nieruchomość, czas trwania postępowania może wydłużyć się nawet do roku.

Prowadzenie postępowania upadłościowego generuje pewne koszty. Przykładowo, syndyk musi zakupić znaczki pocztowe w celu wysłania zawiadomień do wierzycieli o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W sytuacji gdy upadłego nie stać na pokrycie tych kosztów, zostaną one tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa.

Zasadą jest, że majątek wspólny małżonków wchodzi w całości do masy upadłości tego z małżonków, który pierwszy ogłosił upadłość konsumencką. W takim wypadku drugi małżonek (ewentualnie działający w jego imieniu syndyk) może złożyć zgłoszenie wierzytelności, w którym wskaże należny mu udział w majątku wspólnym. Jeśli jesteście Państwo małżeństwem i zaciągnęliście solidarnie zobowiązanie np. z tytułu kredytów, zawsze rekomenduję złożenie wniosku o upadłość konsumencką przez oboje małżonków. Praktyką jest w takim wypadku wyznaczanie przez sąd jednego syndyka i połączenie obu postępowań do wspólnego rozpoznania.

Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na górze strony głównej lub do przejścia do zakładki Kontakt, gdzie mogą Państwo znaleźć kontakt telefoniczny oraz mailowy do ośrodka przypisanego do Państwa województwa.

Rekomendacje

Kontakt

Ośrodki

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie

Obsługuje klientów z terenu województw:
małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego.

ul. Rynek Dębnicki 13/5,
30-319 Kraków
tel.fax: 12 684 35 83

odfik-krakow@skef.pl

ODFiK w Krakowie czynny:

poniedziałek 08.00-17.00;
wtorek, środa, czwartek 08.00-16.00;
piątek 08.00-15.00

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu porady

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni

Obsługuje klientów z terenu województw:
zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

ul. Legionów 126,
81-472 Gdynia
tel.: 58 624 98 72

odfik-gdynia@skef.pl
ptokarczyk@skef.pl

ODFiK w Gdyni czynny:

Poniedziałek 8.00-16.00,
Wtorek 8.00-12.00,
Środa 8.00-16.00,
Czwartek 8.00-12.00.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu porady (tel. 58 624 98 72).

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie

Obsługuje klientów z województw:
mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, i lubuskiego.

ul. Generała Wł. Andersa 37/59a
00-159 Warszawa
tel./fax 22 848 08 46

odfik-warszawa@skef.pl

ODFiK w Warszawie czynny:
poniedziałek – czwartek 8.00 – 16.00.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu porady.

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej

Obsługuje klientów z terenu województw:
podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

ul. Francuska 136,
21-500 Biała Podlaska
tel.: 83 411 10 47

odfik-bialapodlaska@skef.pl

ODFiK w Białej Podlaskiej czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek:
8:00-16:00,

środa:
9:00-17:00.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu porady.

A może ktoś z Twojej rodziny potrzebuje pomocy?

Przekaż adres tej strony: pogotowiedlazadluzonych.pl swoim bliskim i pomóż im wyjść z długów.

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej powstało z przekonania o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych. Edukujemy najmłodszych, inicjujemy i organizujemy różne form pomocy na rzecz instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych oraz instytucji, których celem jest krzewienie edukacji finansowej.

OBSERWUJ NAS