83 411 10 47

Obowiązki upadłego określone w planie spłaty wierzycieli

  1. Obowiązek terminowej i rzetelnej realizacji planu spłaty wierzycieli

Jednym z etapów konsumenckiego postępowania upadłościowego jest plan spłaty wierzycieli, w ramach, którego upadły dokonuje comiesięcznych wpłat tytułem spłaty posiadanych zobowiązań. Zakres i czas trwania planu spłaty wierzycieli ustala sąd, biorąc pod uwagę m.in. możliwości zarobkowe upadłego oraz koszty utrzymania upadłego i jego rodziny. Podstawowym obowiązkiem upadłego jest terminowa i rzetelna realizacja ustalonego planu spłaty, czyli dokonywanie comiesięcznych wpłat w terminie i kwocie określonej przez sąd, z podziałem na poszczególnych wierzycieli.

Jeżeli upadły, z uzasadnionych przyczyn (np. utrata pracy), nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, na jego wniosek, sąd może zmienić plan spłaty. Możliwe jest przedłużenie terminu spłaty wierzytelności na dalszy okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

W sytuacji, gdy brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd może uchylić plan spłaty i umorzyć niespłacone zobowiązania upadłego.

  1. Obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji planu spłaty wierzycieli

Corocznie, do końca kwietnia, upadły obowiązany jest składać sądowi sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące osiągniętych przychodów, spłaconych kwot oraz nabytych składników majątku o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do sprawozdania należy również dołączyć kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

  1. Dokonanie czynności prawnej tylko za zgodą sądu

Należy również pamiętać, że w okresie realizacji planu spłaty wierzycieli, bez zgody sądu udzielonej w szczególnych przypadkach, upadły nie może dokonywać czynności prawnych dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty (np. zawrzeć umowę kredytu ratalnego na zakup nowej pralki).

wróć do strony głównej