83 411 10 47

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

W konsumenckim postępowaniu upadłościowym możemy wyróżnić trzy główne etapy:

  • likwidacji majątku upadłego
  • planu spłaty wierzycieli
  • umorzenia zobowiązań upadłego niespłaconych w ramach dwóch pierwszych etapów postępowania upadłościowego

Plan spłaty wierzycieli następuje po zakończeniu działań syndyka, wykonaniu ostatecznego planu podziału środków uzyskanych w wyniku spieniężenia majątku upadłego i po zatwierdzeniu listy wierzytelności. Sąd ustala plan spłaty – czas trwania i miesięczną kwotę wpłat – po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli.

Od tego jakie były podstawy wystąpienia niewypłacalności i jak to jak zakwalifikuje sąd – będzie zależało, na jaki okres będzie ustalony plan spłaty:

  • długi bez winy zadłużonego – do 3 lat,
  • doprowadzenie do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa – do 7 lat,
  • doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne jego zwiększenie w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań – odmowa planu spłaty!

Kwotę miesięcznych wpłat sąd ustala biorąc pod uwagę m.in. możliwości zarobkowe upadłego oraz konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe. Oznacza to, że kwota ta musi być dostosowana do realnych możliwości finansowych upadłego. Należy jednak pamiętać, że pomimo iż sąd wysłuchuje upadłego, nie jest związany stanowiskiem upadłego, co do treści planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd dodatkowo wskazuje, jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

W wyjątkowych sytuacjach, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd może orzec o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty.

Na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie.

Po zakończeniu realizacji planu spłaty przez upadłego sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umarza zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, które nie zostały spłacone w ramach planu spłaty i środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego. Wydanie postanowienia kończy postępowanie upadłościowe.

wróć do strony głównej