83 411 10 47

Jakie dokumenty do wniosku o upadłość konsumencką?

Pracę nad wnioskiem zaczynamy od uporządkowania oraz skompletowania dokumentów dot. zadłużenia, aktualnej sytuacji dłużnika i z okresu zaciągania zobowiązań oraz dokumenty wykazujące brak zawinienia przy powstaniu stanu niewypłacalności. W niniejszym artykule zajmiemy się pierwszą grupą.

Proces uzyskiwania dokumentów bywa czasochłonny i żmudny. Często wymaga wielu kontaktów telefonicznych i wysłania pism do aktualnego, a czasem także do pierwotnego wierzyciela. Z pomocą w uzyskaniu dokumentów przychodzą nam przepisy RODO (rozporządzenie o danych osobowych), które obligują administratorów danych osobowych do przesłania kopii danych dot. osoby, która wnioskuje. Jeśli pierwszy raz prosimy o takie dane, administrator musi wydać je bezpłatnie[1].

Jakie dokumenty dot. zadłużenia są wymagane do złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości?

Poniżej dokumenty, które należy przedłożyć w klasycznych sytuacjach dot. zadłużenia.

 1. Umowę kredytową/fakturę/ ew. decyzje o najmie lokalu/ umowa poręczenia/Decyzje ZUS/US – dokument będący podstawą zobowiązania,
 2. Harmonogram – wskazanie terminów zapłaty,
 3. Wypowiedzenie umowy – wykazanie terminu wymagalności całości zobowiązania. Rekomenduję uważnie czytać wezwania do zapłaty, bo czasami w treści wezwania znajduje się informacja o wypowiedzeniu umowy. Należy zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia.
 4. Informacja o cesji (zmianie wierzyciela) – pokazanie zmian podmiotowych zobowiązania
 5. Nakaz zapłaty ew. tytuł wykonawczy – wskazanie kosztów sądowych, wysokości wierzytelności, terminu, od którego naliczane są odsetki,
 6. Pisma związane z postępowaniem egzekucyjnym – przede wszystkim: Informacja o stanie sprawy od komornika, postanowienie o wszczęciu i umorzeniu egzekucji
 7. Zaświadczenie o stanie zaległości od wierzyciela, jeśli nie toczy się postępowanie egzekucyjne

Czasami może się okazać, że sąd uzna, że jeszcze jakieś szczególne dokumenty są mu potrzebne do rozpatrzenia sprawy i zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków dokumentacji.

Krok po kroku, jak zebrać dokumenty…

 1. Uporządkuj dokumenty, które masz w domu. Szukaj nazw wierzycieli, sygnatur sądowych. Uzyskane informacje wpisz do zestawienia zobowiązań – Link do zestawienia.
 2. Wybierz się do komornika po „Informacje o stanie sprawy”. W tym dokumencie znajdziesz informacje o wierzycielu, wysokości zobowiązania, tytule wykonawczym, kosztach. Komornik w ciągu 7 dni powinien przygotować dla Ciebie pismo dot. zadłużenia.
 3. Uzyskaj raport z baz danych dotdłużnika – np. z Biura Informacji Kredytowej, KRD. Płatny raport możesz uzyskać z dnia na dzień drogą elektroniczną, możesz też wnioskować o bezpłatną kopie danych dot. twojej osoby. Pod linkiem znajdziesz wzór pisma do BIKu o uzyskanie kopii danych dot. twojej osoby. Wystarczy wydrukować, uzupełnić, podpisać i wysłać listem poleconym. BIK w ciągu 30 dni powinien odesłać Ci informacje o twoich zobowiązaniach, które zostały odnotowane w bazie. W raporcie dostaniesz informacje o twoich wierzycielach.
 4. Wyślij zapytanie do e-sądu w Lublinie i do twojego macierzystego sądu z prośbą o informacje o toczących się postępowaniach przeciwko twojej osobie. Pod linkiem znajdziesz wzór wniosku do sądu w Lublinie. Sąd w ciągu miesiąca powinien wysłać Ci listę postępowań toczących się w stosunku do twojej osoby wraz z kodami dostępu do twoich akt. Po uzyskaniu dostępu do akt, będziesz mógł wydrukować dokumenty z postępowania.
 5. Zadzwoń lub napisz do wierzyciela– poproś o przesłanie na pocztę e-mail lub pocztę tradycyjną: tytułu wykonawczego, informacji o stanie zadłużenia, pisma dot. cesji wierzytelności, wypowiedzenia czy wreszcie umowy. Nie bój się, że od tego momentu wierzyciel zasypię Cię lawiną wezwań do zapłaty, czy że będziesz musiał zobowiązać się do jakiś wpłat, czy że przerwie to bieg przedawnienia. Spokojnie poproś wierzyciela tylko o przesłanie dokumentów argumentując to chęcią uporządkowania zadłużenia.

Być może okaże się, że aktualny wierzyciel nie ma umów i dokumentów od pierwotnego wierzyciela. Nie podawaj się.

 1. Skontaktuj się z wierzycielem pierwotnym i poproś o przekazanie dokumentów.
 2. Złóż wniosek do właściwego sądu o wydanie kserokopii wyroków. Przed wysłaniem wniosku zadzwoń do sądu po informacje o sygnaturze i ilości stron. Wydawanie dokumentów z sądu jest płatne. Jeśli zawnioskujesz o wydanie kserokopii zapłacisz 1 zł za stronę, jeśli o odpis wyroku zapłacisz 6 zł.
 3. Jeśli także ten wierzyciel nie będzie w stanie przesłać Ci dokumentów, we wniosku o ogłoszenie upadłości złóż wniosek o zobowiązanie danego podmiotu do przedstawienia konkretnych dokumentów. Uzasadniając taki wniosek musisz pokazać sądowi, że dostępnymi środkami podmiot nie przekazał Ci dokumentów. Jeśli sąd uzna, że wnioskowane dokumenty są konieczne do rozpatrzenia wniosku

[1] Art. 15 ust. 3 RODO

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ( przyp. autora: chodzi tutaj o kopie wszelkich danych, które posiada administrator na temat danej osoby). Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

wróć do strony głównej