83 411 10 47

Plan spłaty po nowemu. Postępowanie o ustalenie planu spłaty.

Plan spłaty po nowemu. Postępowanie o ustalenie planu spłaty.

Marcowa nowelizacja zmienia ciężar postępowania upadłościowego. Jeśli wniosek będzie poprawnie sporządzony i nie będzie miał braków formalnych, to sąd powinien ogłosić upadłość. Największe zmiany czekają nas przy ustalaniu planu spłaty.

Prześledźmy procedurę ustalania planu spłaty:

PRZYGOTOWANIA DO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Po likwidacji majątku, zatwierdzeniu listy wierzytelności syndyk składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informuje sąd, iż zachodzą przesłanki do:

Odmowy planu spłaty.

Umorzenia zobowiązań bez planu spłaty ze względu na trwałą niezdolność do dokonywania jakichkolwiek wpłat.

Warunkowego umorzenia planu spłaty ze względu na terminową niezdolność do realizacji spłat.

Do takiego pisma syndyk powinien załączyć stanowiska upadłego oraz wierzycieli. Nie daj się pominąć i jeśli nie zgadzasz się z wnioskiem syndyka, lub wniosek syndyka pomija jakieś ważne dla Ciebie kwestie, złóż stanowisko.

Pamiętaj o swoim uprawnieniu do zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy. Bez tego wniosku sprawa może odbyć się na posiedzeniu niejawnym.

KATEGORIE DŁUŻNIKA

Sąd, analizując sytuacje dłużników, zakwalifikuje ich do jednej z 3 grup:

Osoby, które nie zawiniły i nie doprowadziły do stanu niewypłacalności w sposób umyślny lub w skutek rażącego niedbalstwa – np. choroba, utrata pracy, pod warunkiem, że potem nie wpadli w spiralę – 1 grupa.

Zadłużeni, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyli jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – np. spirala zadłużeniowa – 2 grupa.

Ci, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyli jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, lub Ci, co, do których sąd w ciągu ostatnich 10 lat umorzył całość lub część zobowiązań – 3 grupa.

DŁUGOŚĆ PLANU SPŁATY

Dalej regułą pozostaje ustalenie planu spłaty na okres do 36 miesięcy dla osób z 1 grupy.

W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące (7 lat).

Jeśli sąd uzna, że upadły znajduje się w 3 grupie to sąd na tym etapie może odmówić ustalenia planu spłaty.

wróć do strony głównej